Hauptseite| Informationen
für Patienten

HerzNeztKoeln Patienteninformation

Sistolik kalp yetmezli?i, kalp yetmezli?inin bir çe?ididir. Sol ventrikülün bozulmu? bir dolum davran???n? tan?mlar ve sistolik kalp yetmezli?ini, diyastolik kalp yetmezli?inden ay?rt eden de budur. Sistolik ve diyastolik kalp yetmezli?i ortak belirtilere sahiptir: dü?ük performans, nefes darl??? ve / veya ayak ve alt bacak bölgesinde su tutmas?.

Özellikle tedavi edilmeyen sistolik kalp yetmezli?i oldukça h?zl? bir ?ekilde ilerleme e?ilimindedir, bu da ya?am kalitesinde önemli bir dü?ü?e neden olur ve yüksek ölüm riskiyle ili?kilendirilir. Son y?llardaki yo?un ara?t?rmalar sayesinde, hastal???n ilerlemesini yava?latmak, semptomlar? ve prognozu iyile?tirmek için say?s?z terapötik yakla??m mevcuttur. Bu durumda, tedavinin ba?ar?s? hastan?n hastal???n? kabullenmesine ve tedavi konseptine aktif olarak kat?lmas?na ba?l?d?r. Sonuç olarak, hedeflenen, hastan?n bilgilendirilmesine ek olarak, eri?ilebilirli?in sa?lanmas? ve aile ortam?n?n dahil edilmesidir. Bunun yan? s?ra, yap?land?r?lm?? e?itim de HerzNetzKöln ² modelinin merkezi birle?enidir.


"Kalp yetmezli?i" konusunda daha fazla bilgi için, a?a??daki ba?lant?larla ula?abilirsiniz:

Um unsere Webseite optimal gestalten zu können, werden Cookies verwendet.

Durch die weitere Nutzung der Herznetzkoeln² stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Weitere Informationen zu Cookies und zum Datenschutz erfahren Sie hier.