Hauptseite| Informationen
für Patienten

HerzNeztKoeln Patienteninformation

   

HerzNetzKöln² kat?l?mc? hastalara a?a??daki avantajlar? sunmaktad?r:

  • Ya?am kalitesini ve ya?am beklentisini artt?rmak
  • Ki?isel irtibat? mümkün k?lmak
  • Hastal?k hakk?nda bilgilendirme ve mümkün olan oranda hastan?n kendi irade e?itimini desteklemek
  • Klavuza uygun ilaç güvenli?ini sa?lamak
  • Kardiyologlar taraf?ndan önerilen uygun tedavi yöntemi
  • Yüksek oranda daha nadir hastane tedavisi
  • Aile fertlerinin dahil olmas?
  • Gerekli hizmetlerin ba??ms?z olarak sunulmas?

Um unsere Webseite optimal gestalten zu können, werden Cookies verwendet.

Durch die weitere Nutzung der Herznetzkoeln² stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Weitere Informationen zu Cookies und zum Datenschutz erfahren Sie hier.